Stadgar och allmän information

Stadgar för Manskören Lorelei antagna vid årsmötet 2004

§1 Manskören Lorelei, en kulturellt betonad kör, vars sammankomster alltid bör ha en gemytlig och kamratlig prägel, betraktar som sin största uppgift att framföra god manskörssång.

§2 Sångare, som önskar bli medlem av kören, kan efter prövning av dirigenten och och någon av vicediregenterna samt på förslag av styrelsen inröstas
i kören vid närmast följande årsmöte, dock tidigast efter tolv månader.

§3 Medlem, som på grund av ålder eller annan orsak upphör att aktivt delta i körens verksamhet, kan övergå till ett passivare medlemsskap, här benämnt veteranerna.

§4 Aktiv medlem och veteran erlägger årsavgift, vars storlek beslutas vid varje årsmöte på styrelsens förslag.

§5 Körens medlemsmärke i ”guld”, som även kallas 10-årsmärket, tilldelas medlem som aktivt deltagit i körens arbeten i minst 10 år.

§6 Veteraner äger fritt tillträde till körens konserter.

§7 Styrelsen skall bestå av minst fem medlemmar; ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter jämte två styrelsesuppleanter. Styrelsemedlemmar väljes för en period av två år. Suppelanter väljes på ett år.

§8 Vid årsmöte, som hålles senast under januari månad, förekommer följande:

DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om kallelse behörigen skett.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.
 5. Intagning av nya medlemmar, 10-årsmän.
 6. Rapporter och skrivelser, inkomna förslag.
 7. Verksamhetsberättelse, kassarapport och revisorernas berättelse.
 8. Beviljande av ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 9. Val av:
  1. Ordförande, sekreterare, kassör, ledamöter, styrelsesuppleanter
  2. Revisorer och ersättare för dem.
  3. Dirigenter.
  4. Konferencierer
  5. Stugfogdar
  6. Bibliotekarier
  7. Stämfiskaler
  8. Klubbmästeri/Resekommitté/P&C-kommitté/Musikutskott/Scenmästare/Fanbärare
  9. Ombud för KF
  10. Valberedning
 10. Årsavgifter.
 11. Övrigt.
 12. Mötets avslutning.

§9 Förslag till ändring av stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen minst 14 dagar före årsmötet. Vid beslut om ändring av stadgarna fordras 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna. Beslutet skall fattas på två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.

§10 Upplösning av kören kan ske endast om minst 3/4 av dess medlemmar så beslutar.

§11 Om upplösning av kören sker skall alla dess inventarier förvandlas i kontanter och jämte inneliggande penningmedel överlämnas till Örebro Läns Sångarförbund.

Stämfiskalernas uppgifter

 • Att vara stämmans praktiska och musikaliska ”ordningsmän” och vara ”gräsrotens”mellanled gentemot ordf. och dirigent om inte annat överenskoms.
 • Till det praktiska hör att veta ”allt” om stämmobröderna inför repetitioner och
  konserter och informera om övriga praktiska detaljer vid oklarheter.
 • Stämfiskalerna skall också slussa in nya sångare i stämman och utse lämplig fadder till dessa.
 • En av stämfiskalerna skall även ta ett musikaliskt ansvar för stämman,
  t.ex. vid behov ta initiativ till stämträning eller se till att stämträningsledare och/eller stämträningsband (nya och gamla) finns tillgängliga.
 • Två stycken stämfiskaler utses i varje stämma. En har det huvudsakliga ansvaret att vara musikaliskt ansvarig och en har det huvudsakliga ansvaret
  för de ”sociala” frågorna.

Principer för antagande av ny medlem

 • Ny medlem – kandidat – provsjunger för dirigenten och ytterligare minst en av dirigenterna.
 • Efter provsjungningen sammanträder dirigenterna i enrum och diskuterar och bedömer kandidatens sångliga förutsättningar.
 • Bedömd sånglig förmåga – styrka och brister – uttalas. Tydlighet är särskilt viktig då tveksamhet finns. Information om provårets villkor ges.
 • Efter ett s.k. provår skall ett slutligt beslut tas om kandidaten skall antas som medlem. I bedömningen skall även tas hänsyn till kamratskap m.m. Ytterligare provsjungning under provåret, ex.-vis en gång per termin skall inte ses som något onormalt.
 • Stämfiskalerna har ett särskilt ansvar för kandidaten under provåret.
 • Sånglig förmåga bedöms enbart av dirigentgruppen.
 • Efter godkänt provår och intagning vid kommande årsmöte skall i normalfallet medlemskapet vara ”evigt”.
 • Styrelsen och musikutskottet bör alltid informeras om intagningsfrågor
 • Gällande principer om antagning skall spridas till alla i kören.