Kategorier

Stadgar och allmän information

Stadgar för Manskören Lorelei antagna vid årsmötet 2020

 1. Manskören Lorelei, en kulturellt betonad kör, vars sammankomster alltid bör ha en gemytlig och kamratlig prägel, betraktar som sin största uppgift att framföra god manskörssång.
 2. Sångare, som önskar bli medlem av kören, kan efter prövning av dirigenten och någon av vicediregenterna samt på förslag av styrelsen, inröstas i kören tidigast vid nästkommande årsmöte
 3. Medlem, som på grund av ålder eller annan orsak upphör att aktivt delta i körens verksamhet, kan övergå till medlemskap i Veteranerna och benämns Veteran.
 4. Aktiv medlem kan begära uppehåll (halvår eller helår) i sångverksamheten i kören och benämns då passiv medlem. Passiv medlem har att till styrelsen före nytt kalenderår meddela detta och kan då erhålla nedsatt årsavgift. Denna årsavgift fastställs av årsmötet.
 5. Körens medlemsmärke i ”guld”, som även kallas 10-årsmärket, tilldelas medlem som aktivt deltagit i körens arbeten i minst 10 år.
 6. Veteraner äger fritt tillträde till körens konserter.
 7. Styrelsen skall bestå av minst fem medlemmar; ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter jämte två styrelsesuppleanter. Styrelsemedlemmar väljes för en period av två år. Suppleanter väljes på ett år.
 8. Vid årsmöte, som hålls senast under februari månad, ska följande frågor alltid finnas på dagordningen:
  1. Mötets öppnande
  2. Fråga om kallelse behörigen skett
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
  5. Antagning av nya medlemmar, 10-årsmän
  6. Rapporter och skrivelser, inkomna förslag
  7. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, budget och årsavgift
  8. Revisorernas berättelse
  9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
  10. Val av:
   1. Ordförande
   2. Övriga ledamöter i styrelsen
   3. Revisorer och ersättare för dem
   4. Dirigenter
   5. Ledamöter i kommittéer och för uppdrag
   6. Valberedning
  11. Övrigt.
  12. Mötets avslutning
 9. Förslag till ändring av stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen minst 14 dagar före årsmötet. Vid beslut om ändring av stadgarna fordras 2/3 majoritet av de närvarande medlemmarna. Beslutet skall fattas på två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmöte.
 10. Upplösning av kören kan ske endast om minst 3/4 av dess medlemmar så beslutar.
 11. Vid beslut om upplösning av föreningen skall alla dess inventarier förvandlas i kontanter och jämte inneliggande penningmedel överlämnas och fördelas mellan aktiva sångare och veteraner i särskild ordning.

Stämfiskalernas uppgifter

 • Att vara stämmans praktiska och musikaliska ”ordningsmän” och vara ”gräsrotens”mellanled gentemot ordförande och dirigent om inte annat överenskoms.
 • Till det praktiska hör att veta ”allt” om stämmobröderna inför repetitioner och konserter och informera om övriga praktiska detaljer vid oklarheter.
 • Stämfiskalerna skall också slussa in nya sångare i stämman och utse lämplig fadder till dessa.
 • En av stämfiskalerna skall även ta ett musikaliskt ansvar för stämman, t.ex. vid behov ta initiativ till stämträning eller se till att stämträningsledare och/eller stämträningsband (nya och gamla) finns tillgängliga.
 • Två stämfiskaler utses i varje stämma. En har det huvudsakliga ansvaret att vara musikaliskt ansvarig och en har det huvudsakliga ansvaret för de ”sociala” frågorna och ansvar för rapportering av antalet i stämman inför framträdanden.

Principer för antagande av ny medlem

 • Ny medlem – kandidat – provsjunger för dirigenten och ytterligare minst en av dirigenterna.
 • Efter provsjungningen sammanträder dirigenterna i enrum och diskuterar och bedömer kandidatens sångliga förutsättningar.
 • Bedömd sånglig förmåga – styrka och brister – uttalas för den sökande. Tydlighet är särskilt viktig då tveksamhet finns. Information om provtidens villkor ges.
 • Efter provtiden skall ett slutligt beslut tas om kandidaten skall antas som medlem. I bedömningen skall även tas hänsyn till det som enkelt kan uttryckas som social kompetens.
 • Ytterligare provsjungning under provtiden kan förekomma och ska inte ses som något onormalt.
 • Stämfiskalerna har ett särskilt ansvar för kandidaten under provåret.
 • Sånglig förmåga bedöms enbart av dirigentgruppen.
 • Efter godkänt provår och intagning vid kommande årsmöte skall i normalfallet medlemskapet vara ”evigt”.
 • Styrelsen och musikutskottet bör alltid informeras om intagningsfrågor
 • Gällande principer om antagning skall spridas till alla i kören.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.